نحوه تعیین مالیات مقطوع سال ۱۳۹۷ برخی صاحبان مشاغل
برابر آنچه که در دستورالعمل مورخ ۸/۳/۹۸ سازمان امور مالیاتی آمده است

🔺۱ . مودیان با میزان مالیات قطعی تا ۲۵ میلیون ریال
بدون افزایش نسبت به عملکرد سال  ۱۳۹۶

🔺۲ . مودیان با میزان مالیات قطعی از ۲۵ میلیون و یک ریال تا ۵۰ میلیون ریال
با ۵٪ افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶

🔺۳ . مودیان با میزان مالیات قطعی از ۵۰ میلیون و یک ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال
با ۹٪ افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶

🔺۴ . مودیان با میزان مالیات قطعی از ۱۰۰ میلیون و یک ریال و بالاتر
با ۱۵٪ افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶