قابل توجه مودیان مالیاتی مشمول (( گروه سوم ))

🔴 این دسته از مودیان مالیاتی که قسمت عمده ای از صاحبان مشاغل را شامل می شود می توانند از مزایای حکم قانونی موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم ( مالیات مقطوع ) بهره مند شده و مالیات سال ۹۷ خود را قطعی نمایند و در اینصورت نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک نمی باشد .

🔶🔹 از انجا که شرط اولیه جهت بهره مندی از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م قطعیت مالیات سال ۱۳۹۶ می باشد ، توصیه می شود با توجه به فرصت زمان باقی مانده با مراجعه به واحدهای مالیاتی خود از قطعیت مالیات سال ۱۳۹۶ خودشان اطمینان حاصل نمایند.

🔶🔹 ضوابط و مقررات مربوط به تعیین مالیات مقطوع سال ۱۳۹۷ از ناحیه سازمان امور مالیاتی کشور طی دستورالعمل مورخ ۸/ ۳/ ۹۸ صادر و ابلاغ گردیده است .

🔴مفاد دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مورخ ۱۳۹۸/۳/۸ (صفحه ۱ و ۲)